Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Projectenfondsen & milieuprijzen

Je gemeentebestuur kan milieuprojecten en -activiteiten van haar inwoners op verschillende manieren financieel ondersteunen, en ook de milieuraad kan hierbij een actieve rol spelen, bvb. bij de beoordeling van ingediende voorstellen, de organisatie en bekendmaking van publieksmomenten, enz.

Projectenfonds

Traditioneel ...

De gemeente reserveert jaarlijks een bepaald budget voor lokale projecten op het gebied van milieu en natuur. Dit fonds dient ter ondersteuning van geplande projectvoorstellen, die beoordeeld worden op inhoud en potentieel. Over het algemeen wordt de financiële vergoeding berekend op basis van reële onkosten en uitgekeerd na uitvoering van het project. De openbare bekendmaking en opvolging van de geselecteerde projecten geven de gelegenheid om milieu en natuur onder de aandacht van de bevolking te brengen.

Volgende elementen worden best in het reglement opgenomen:

 • Doelgroep:
  Personen, scholen, verenigingen, bedrijven, ... Wie komt in aanmerking?
 • Projectinhoud:
  Sensibilisatie, natuurbeheer, milieuzorg, technologie, ... Inhoudelijke vereisten kunnen variëren naargelang de doelgroep,  projecten die zeker niet in aanmerking komen worden ook best opgesomd.
 • Procedure van aanvragen:
  Uiterste datum van indienen en van beoordeling, aanvraagformulier, ...
 • Procedure van beoordeling:
  Samenstelling van de jury, weging of belang van verschillende criteria, al dan niet cumuleerbaar met andere (gemeentelijke) subsidies, procedure in geval van betwistingen, ...
 • Berekening van de premie:
  Meestal stelt men een maximumbedrag in, waarna men de premie integraal uitkeert op basis van betalingsbewijzen, of berekent als percentage van de totale kosten.

Als voorbeeld geven we het reglement van de Antwerpse Ecoké premies die worden uitgereikt door de stedelijke vzw Recyclant, en de premie 'Sensibilisering Milieu en Natuur', uitgereikt door de milieuraad van Putte.

Ecoké reglement  & aanvraagdossier ( pdf 15 & 13 kB)
Putte Reglement & aanvraagformulier ( doc 32 kB)

... of met een puntensysteem!

Jaarlijks maakt de gemeente Brasschaat 2500 euro in de begroting vrij om de werking van de milieu- en natuurverenigingen, die actief zijn op het grondgebied van de gemeente, te subsidiëren. De vereniging dient een subsidiedossier in waaruit blijkt welke activiteiten werden uitgevoerd. Op basis hiervan worden punten toegekend:

 • 1 punt indien de activiteit gericht is op eigen leden,
 • 2 punten indien gericht naar het grote publiek,
 • 1 extra punt indien de activiteit over meerdere dagen gespreid is.

Een vereniging kan per werkjaar maximum 20 punten verdienen, en het fonds wordt verdeeld onder de verenigingen volgens het aantal behaalde punten. Een mogelijk nadeel van de puntenverdeling is dat geen rekening wordt gehouden met de reële onkosten die de verenigingen maken, maar als je een open en breed toegankelijk fonds wil, is het niet zo eenvoudig om daar rekening mee te houden. Het huidige reglement is eenvoudig en transparant, en geeft 'loon naar werken'.

Reglement Brasschaat  ( pdf 9 kB)


Milieuprijs

Vele gemeentelijke besturen en/of milieuraden beschouwen een milieuprijs als een aantrekkelijk instrument om de 'groene' inzet van inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in de bloemetjes te zetten. De prijzen worden toegekend na uitvoering van de activiteit, en de prijsuitreiking vormt even goed een ideale hefboom om het milieubewustzijn bij de bredere bevolking verhogen. Kandidaten kunnen in bepaalde gevallen ook worden voorgedragen door derden, zodat de laureaten soms een aangename verrassing wacht.

De inhoud van een reglement voor een milieuprijs stemt in grote mate overeen met dat van een projectenfonds. We geven ook hier enkele voorbeelden.

Milieuprijs Gistel  ( doc 21 kB)
Milieuprijs Heist-op-den-Berg  ( doc 24 kB)


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.