Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Voorbeelden van projectbegeleidingen op maat in 2005

In onderstaande tabel vind je enkele voorbeelden van ambitieuze projecten die in 2005 konden rekenen op een begeleiding op maat door de Tandem. Bij zo 'n begeleiding kunnen één of meerdere medewerkers van een Tandempartner zich voor maximum 10 werkdagen mee inzetten om het project op te starten en uit te werken. Klik even op de projecttitel als je een korte beschrijving wil lezen. Zo kan je misschien inspiratie opdoen als je zelf een project wil opstarten.

Projecttitel

Initiatiefnemer(s)

Partner(s)

Energiesparen en binnenklimaat in
wijk De Meerlaar
 
(Vibe)

Gemeente Laakdal, OCMW Laakdal

 Inwoners sociale woonwijk De Meerlaar, energiemeester

Burgers in de weer
(BBL)

Gemeente en MAR Schelle

Velt Zuid-Antwerpen en Natuurpunt Rupelstreek

Preventie van groenafval 
(Velt)

Velt Asse i.s.m. milieudienst

Compostmeesters, Natuurpunt Asse, Hopduvelcomité

 Toekomst voor Mechelen Zuid 
(BBL)

Leefmilieugroep Mechelen Zuid 

Milieuadviesraad, gemeentebestuur 

Isoleer je rijk in Kortrijk
(Dialoog)

Stad Kortrijk

Jeugdraad, jeugdverenigingen

Kampenhout spaart de Wereld
(Ecolife)

Gemeente Kampenhout

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, milieuraad, seniorenraad, OCMW, gemeentelijk scholen,…

 Inspraak bij heraanleg ruggeveld
(Ecolife)

Wijkgroep Ertbrugge / comité Ruggeveld

Stad Antwerpen

Water en zon in huis
(WWF)

Watermeester / Natuurpunt kern Bonheiden

Gemeente Bonheiden

Zet je huisvuil op dieet
(BBL)

Gemeente Beersel

Intercommunales Haviland en IOK, Gemeenten Ternat en Halle (en 7 Kempense gemeenten)

Vredesbos
(VBV)

Vlaamse Vredesbeweging

Gemeente Vilvoorde, Bos & Groen, milieuraad, scholen

Isoleer je rijk in Torhout
(Dialoog)

Gemeente Torhout

Jeugddienst, jeugdverenigingen


 Energiesparen en binnenklimaat in wijk De Meerlaar

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt blijken ronselpraktijken van energiemaatschappijen in sociale woonwijken schering en inslag, waardoor her en der in Vlaanderen problemen onstaan met de facturen. Het OCMW en de gemeente Laakdal zagen deze situatie als een uitgelezen kans om de specifieke doelgroep van een sociale woonwijk in te lichten rond rationeel energiegebruik (het gedrag van de bewoner bepaalt immers mee het bedrag van de factuur!), en daaraan gekoppeld tips over een gezond binnenklimaat.

Naar analogie met het projectmodel Klimaatwijken gebeurde sensibilisering van de bewoners a.d.h.v. twaalf voorbeeldgezinnen, die zich engageerden om hun energieverbruik op de voet te (laten) volgen en de aangereikte energietips toe te passen. Ze gingen een weddenschap aan met de gemeente om op een half jaar tijd een energiebesparing van 8% te realiseren (eindresultaten voorjaar 2006). In de wijk werd ook een energiemeester gerekruteerd die de vertaling die bijkomende ondersteuning levert op maat van en in nauw contact met de bewoners. Op regelmatig geplande wijkbijeenkomsten werden de behaalde resultaten voorgesteld aan andere wijkbewoners. Vorming rond energiezuinig gedrag en gezond binnenklimaat gingen in dit project hand in hand met sociaal opbouwwerk.

Inbreng van OCMW Laakdal:
OCMW Laakdal  zorgde voor de 'vertaling' van de thematiek naar de specifieke doelgroep en verzorgde de contacten met de bewoners.
Inbreng van Gemeente Laakdal:
De Gemeente Laakdal volgde mee de energiecijfers op en droeg bij in de communicatie met de bewoners van De Meerlaar.
Inbreng Tandempartner (Vibe):
10 werkdagen: inhoudelijke ondersteuning rond energiebesparing en gezond binnenklimaat, aansturen van de energietips en opvolging/interpretatie van de resultaten.

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

 

Burgers in de weer

Vanuit de milieuraad en het gemeentebestuur van Schelle werd het project ‘Burgers in de weer’ gelanceerd. Het is de bedoeling dat er via buurtengagementen gewerkt wordt aan een betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving: opruimen van zwerfvuil, onkruidverwijdering, vergroening, onderhouden  van plantenbakken en perkjes...

De Velt-afdeling Zuid-Antwerpen en de Natuurpunt–afdeling Rupelstreek zijn al verschillende jaren een beetje “Burgers in de weer-avant la lettre”. Sinds 1997 hebben ze gezamenlijk het gemeentelijke natuurontwikkelingsgebied aan de rand van de dorpskern in beheer.

I.k.v. een projectbegeleiding op maat gaf BBL inhoudelijke input om het inschakelen van 'ongeorganiseerde' vrijwilligers - ook zij die geen lid zijn van een vereniging -  vorm te geven en te stimuleren, en organiseerde in dit kader o.a. een rondetafel met andere gemeenten die gelijkaardige initiatieven ondernamen.

Inbreng van Velt Zuid-Antwerpen en Natuurpunt Rupelstreek:
Voorbeeldfunctie sinds 1997, meewerken aan 'verbreding' van vrijwilligerswerking.
Inbreng van het gemeentebestuur:
Organisatie vrijwilligerswerking en overlegmomenten, 'blijvend' betrekken van Velt en Natuurpunt bij gemeentelijk beleid.
Inbreng Tandempartner (BBL):
Inhoudelijke input, organisatie rondetafel, organisatie slotmoment

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

 

Preventie van groenafval

Groenafval vormt in vele tuinen een probleem. Meestal wordt het afgevoerd naar het containerpark, waar men ook vaak geen blijf weet met de hopen grasmaaisel en snoeihout, en kost de verwerking hopen geld. Ook de hoeveelheid GFT in de huisvuilzakken (bijna 40%) vormen een probleem dat perfect kan vermeden worden, met een grote kostenbesparing tot gevolg, omdat restvuil een dure afvalfractie is om te verwerken. De gemeente Asse werkte samen met Velt 3 initiatieven uit om de inwoners te sensibiliseren en haalbare oplossingen voor te stellen voor tuinafval en GFT.

  1. Op 21 april 2005: infoavond “tuinieren zonder groenafval” door Velt-lesgever in samenwerking met milieuraad en gemeente.
  2. Op 11 juni: composthappening op het containerpark.  Een samenwerking met verschillende verenigingen: compostmeesters, Velt, Natuurpunt, Hopduvelcomité (een  cultureel feestcomité).  Voor de uitwerking werd gebruik gemaakt van tandemprojectsubsidie
  3. Op 30 november: open infoavond afvalpreventie door milieudienst, milieuraad en Velt. Via brieven, aankondiging in het gemeentelijk infoblad werden verenigingen, scholen, burgers uitgenodigd om ervaringen en suggesties uit te wisselen ivm beperker van GFT en tuinafval. Dit leverde een aantal concrete voorstellen op, zoals experimenteren met wijkgerichte compostwerking, bijkomende initiatieven voor het verhakselen van snoeihout, uitbreiding en stimulering van de compostmeesterwerking, en meer informatieverspreiding over hoe je groenafval kan voorkomen door de tuin anders aan te pakken.
Op 2 februari 2006 is er opnieuw een overleg gepland om de ideeën en suggesties van 30 november verder uit te diepen.

Inbreng van Velt Asse:
Organisatie algemeen, bekendmaking, werkvergaderingen, uitwerken activiteiten & quizvragen, ...
Inbreng van het gemeentebestuur en MAR:
Logistieke ondersteuning (infrastructuur, aankondiging, betalen van sprekers), inbreng via compostmeester, deelname aan overlegvergaderingen.
Inbreng Tandempartner (Velt):
Opmaken stappenplan voor verschillende acties, ondersteuning van Velt-afdeling en andere partners bij aanpak composthappenings, uitwerken en modereren infoavond.

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

 


Toekomst voor Mechelen Zuid

De resterende woonzones in Mechelen-Zuid zijn onderhevig aan heel wat milieudruk. Ze liggen geklemd tussen E19, twee afritcomplexen, een ontsluitingsweg, de spoorlijn Brussel-Antwerpen en Mechelen-Dendermonde en het kanaal Leuven-Zennegat. Op het bedrijventerrein dat de woonzone omringt liggen grote bedrijven die tot overlast kunnen leiden. De levenskwaliteit in Mechelen Zuid laat dan ook soms de wensen over. Toch willen vele bewoners niet verhuizen. Ze willen zekerheid over hun toekomst en ze willen een zicht krijgen op wat de plannen van de stad zijn op de wijk.

De uitdagingen voor Mechelen Zuid zijn dus groot. Daarom gaan overheid, bewoners en andere belanghebbenden in discussie op zoek naar een antwoord op één centrale vraag: “Wat biedt de toekomst voor Mechelen Zuid”. Dit gebeurde tijdens een discussieavond die georganiseerd werd door Bond Beter Leefmilieu, milieuraad mechelen en Leefmilieu Mechelen Zuid .

Inbreng van Leefmilieugroep Mechelen Zuid:
Regelt de accommodatie en de praktische aangelegenheden.
Inbreng van milieuraad:
Maakt bekend en zorgt voor een inleiding.
Inbreng van het gemeentebestuur:
Logistieke ondersteuning (geluidsinstallatie e.d.)
Inbreng Tandempartner (BBL):
Bond Beter Leefmilieu organiseert, modereert, bewaakt de inhoud en maakt bekend.

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

 

Isoleer je rijk (Kortrijk)

De stad Kortrijk heeft de projectfiche 'Isoleer je rijk' uit de Tandemkoffer op een zeer originele manier gebruikt: er werd een wedstrijd uitgeschreven (‘30% wol’) waarbij jeugdverenigingen konden meedingen naar een prijs voor het verbeteren (verlagen van het energieverbruik) van hun eigen jeugdlokalen. Er werden vier prijzen voorzien: voor de minste inspanning met het grootste resultaat (€1000); voor het meest participatieve voorstel (€1000); voor het origineelste en creatiefste voorstel (€1000); en de hoofdprijs (€4000) voor het beste voorstel op alle vlakken.

De jeugdverenigingen konden op voorhand een persoonlijke audit van hun lokalen laten uitvoeren door Dialoog, enkelen maakten hier dankbaar gebruik van. Verder werd er een info-avond georganiseerd  waarbij Dialoog duurzame maatregelen voorstelde die bruikbaar waren in hun projecten. Het was een  levendige bijeenkomst met veel feed-back van de aanwezige jeugdverenigingen, die uiteindelijk vooral de verwarmingskosten en het elektriciteitsverbruik aanpakten. Veel jongeren bleken perfect op de hoogte van kleine maatregelen die veel kunnen opbrengen. Ook aan creatieve voorstellen ontbrak het niet. Voor zwaardere technische ingrepen bleek de ondersteuning die voorzien werd door Dialoog echt nodig. De prijsuitreiking is voor de winnende jeugdbewegingen dan ook geen eindpunt maar een start. Bij de uitvoering van hun voorstellen kunnen ze rekenen op deskundige begeleiding door Dialoog, zodat het bestede prijzengeld de duurzaamheid en het comfort van de lokalen echt ten goede komt.

Inbreng van het stadsbestuur:
Algemene organisatie en communicatie.
Inbreng van jeugdraad:
Communicatie, website.
Inbreng Tandempartner (Dialoog):
Begeleiding, jurering en uitvoer verkozen project (financieel en praktisch).

Bekijk ook de projectfiche (van het praktijkvoorbeeld in Kortrijk) in onze projectendatabank voor meer details.

 


Kampenhout spaart de Wereld

In 2005 ging de gemeente Kampenhout een aantal originele projecten opzetten onder de noemer: 'Kampenhout spaart de Wereld'. Zo werd er een project rond interne milieuzorg binnen de gemeentelijke diensten en konden huishoudens en verenigingen deelnemen aan EcoScore. De bedoeling was te kiezen voor een manier van leven en werken die minder impact heeft op ons leefmilieu en tegelijk ook financieel iets oplevert.

19 huishoudens schreven zich in voor "EcoScore" via www.ecoscore.be/kampenhout, en uiteindelijk vulden 5 gezinnen alle acxtiemetiengen in. De doelstelling om tussen de 5% en 10% te besparen werd gehaald: gemiddeld 6,5%.

De milieugedragsscan bij het gemeentepersoneel toonde aan dat het milieubewustzijn hoog is, maar het enthousiasme om een 'Ecoteam op het werk' op te starten la een stuk lager. In 2006 hiermee toch van start gegaan.

Inbreng van de gemeente:
Promotie, ter beschikking stellen van ruimte op de website en infoblad, toelichting van het project in diverse gemeentelijke adviesraden, slotevenement en prijzen voor deelnemers.
Inbreng Tandempartner (Ecolife):
Ter beschikking stellen van de materialen voor EcoScore Light en de Milieugedragsscan. Rapporten opmaken met de resultaten.

Meer details over de resultaten vind je in de projectfiche.


Inspraak bij heraanleg Ruggeveld

 

 

De gebruikers van Ruggeveld, een gebied erkend als beschermde landschapzone Ertbrugge, gelegen in Deurne, voelden zich bedreigd door de plannen van de stad Antwerpen om hier nieuwe sportvelden, bijkomende parkeervoorziening, e.a. aan te leggen. De wijkgroep Ertbrugge wilde onder begeleiding van een onafhankelijke derde de dialoog op gang brengen tussen de 37 vzw’s die gebruik maken van dit terrein (hondenclub, ijsbaan, skipiste, volkstuintjes, sportclubs, jeugdverenigingen,…) en de betrokken beleidsinstanties. Tandem (Ecolife) werd gevraagd het overleg te begeleiden tussen de verschillende partijen: de gebruikers van het terrein Ruggeveld gebundeld in het comité Ruggeveld, de wijkgroep Ertbrugge (wijk aanpalend aan het betreffende terrein) die ijvert voor een groene gordel aan de oostkant van de stad Antwerpen, en de stad Antwerpen, District Deurne, provincie A’pen en M&L.

Ecolife inventariseerde de noden van de verschillende partijen, stimuleerde het overleg en zocht naar een gemeenschappelijke en toekomstgerichte visie op dit gebied.

De begeleiding werd echter voortijdig stopgezet omdat het kabinet van Chantal Pauwels, schepen voor Sport en Samenlevingsopbouw, vond dat Tandem, als procesbegeleider, in het vaarwater van het Stedelijk Wijkoverleg (SWO) terecht zou komen. Het SWO is een initiatief van de stad Antwerpen om participatie van de burgers bij overheidsbeslissingen te bevorderen. Voor Ecolife hield de taak hier dus op, wegens gebrek aan draagvlak bij de lokale overheid om dit Tandeminitiatief verder te zetten, en dit ondanks de uitdrukkelijke wens van de lokale  groepen Wijkgroep Ertbrugge en comité Ruggeveld.

Inbreng van wijkgroep Ertbrugge en comité Ruggeveld:
Samenbrengen van alle belanghebbenden bij de voorbereiding, inventariseren welke behoeften er zijn bij de gebruikers, visie ontwikkelen rond groene toekomstperspectieven waarbij dit gebied kan inpassen in een groene gordel rond Antwerpen.
Inbreng van het stadsbestuur:
Bereidheid om in overleg te gaan rond de nieuwe plannen en de realisatie ervan.
Inbreng Tandempartner (Ecolife):
Inventarisatie van de noden der partners, stimuleren en organiseren van overleg, opstellen enquête, ....

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

 

Water en zon in huis

Nadat de gemeente Bonheiden was meegestapt in het project Watercontracten en Watermeesters van WWF en Dialoog, konden Peter Boogaerts - één van de watermeesters in het project - en Natuurpunt de gemeente overtuigen om verder te gaan met de sensibilisering rond het thema water. Ze beoogden een actieve communicatie naar de bevolking van Bonheiden én de omliggende gemeenten over individuele waterzuivering, de toepassingen van hemelwaterinstallaties en de zonneboiler. Daarom plaatsten ze langs het drukke fietspad voor de woning van Peter Boogaerts demopanelen om voorbijgangers te informeren over de aanwezige installaties. Bij de demopanelen werd een soort brievenbus geplaatst met daarin eenvoudige folders met meer technische uitleg om mee te nemen. Deze folders worden ook in het bezoekerscentrum van Natuurpunt en aan het infoloket van de gemeente ter beschikking gesteld. Tandem verleende samen met de gemeente financiële steun.

Op zondag 26 februari 2006 werden de demopanelen feestelijk onthuld door de schepen van leefmilieu. Peter Boogaerts gaf die dag ook een praktische uitleg over het functioneren van de systemen. Bovendien werd op 8 maart 2006 een open milieuraad georganiseerd over individuele waterzuiveringssystemen.

Inbreng van de gemeente:
Cofinanciering van het project
Communicatie over het project naar de bevolking
Actieve promotie van het plaatsen van kleinschalige waterzuivering of het aansluiten van hemelwaterinstallatie op huishoudelijke toepassingen of zonneboiler aan het infoloket bij bouwaanvragen
Het plaatsen van het thema op de agenda van een open milieuraad
Inbreng van Natuurpunt:
Communicatie over het project naar de eigen leden
Verspreiden van infofolders in het bezoekerscentrum Muizenhoek
Het plaatsen op de agenda van een lezing eventueel gecombineerd met een bezoek aan het demoproject voor de eigen leden
Inbreng Tandempartner (WWF):
Begeleiden van uitwerking communicatieplan
Inhoudelijke uitwerking demopanelen
Inhoudelijke uitwerking folders

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

  

Zet je huisvuil op dieet

De gemeente Beersel was erg tevreden over het BBL-project Klimaatwijken, en vroeg daarom aan BBL om een gelijkaardig project rond afvalpreventie te ontwikkelen. BBL stelde een voorstel op en kon Ternat, Halle, en de intercommunales Haviland (rond Brussel) en IOK (Kempen) overtuigen om dit mee verder uit te werken. Bij de ontwikkeling van het project stonden twee doelstellingen centraal: enerzijds bewustmaking voor afvalpreventie en anderzijds een effectieve preventie van de hoeveelheid afval.  Later kon BBL ook nog de Kempense gemeenten Baarle-Hertog, Balen, Herenthout, Meerhout, Merksplas, Mol en Vorselaar overtuigen om deel te nemen.

De Tandembegeleiding bleef beperkt tot de ontwikkelingsfase, maar BBL blijft het project coördineren 10 gemeenten: Beersel, Halle en Ternat (regio Haviland) enBaarle-Hertog, Balen, Herenthout, Meerhout, Merksplas, Mol en Vorselaar (regio IOK) verder. Deelnemende gemeentes zochten minstens één wijk of groep personen die gedurende de looptijd van het project afvalpreventietips zouden toepassen. Tijdens een startmoment kregen de deelnemers tips, informatie en een pakket met hulpmiddelen om afval te voorkomen. Na een referentiemeting bij de deelnemende wijken of afvalteams vóór de start van het project wordt nu de hoeveelheid afval per ophaling gewogen.  Er bestaan twee varianten: in Diftar regio’s (IOK, met gedifferentieerde tarieven voor afvalophaling) voert men de metingen per gezin uit, in andere regio’s (Haviland) bakent de gemeente een wijk af waarbij ze alle inwoners vraagt afval te voorkomen, en weegt de intercommunale per ophaling het totaal van de wijk. Meer info vind je op de projectwebsite.

De referentiemetingen vonden plaats in maart/april 2006 en slotmomenten zijn voorzien op het einde van juni (Haviland) en in september 2006 (IOK). Na afloop zal BBL trachten ervoor te zorgen dat dit project wordt voortgezet en overgenomen door andere intercommunales.

Inbreng van de gemeenten:
Zoeken gezinnen, zorgen voor communicatie in de gemeente, leveren prijzen en organiseren momenten voor deelnemers.
Inbreng van de Intercommunales:
Coördineren het project binnen eigen werking, dragen de kosten, zorgen voor externe communicatie en verspreiden drukwerk naar gemeenten.
Inbreng Tandempartner (BBL):
Coördineert het project, zorgt voor externe communicatie, maakt communicatiemiddelen aan (website, huisstijl, voorbeeldartikels, communicatiesjablonen, folder, poster, ficheboek...), maakt een handleiding voor de gemeenten op, zorgt voor berekenmodules, organiseert mee de infoavonden.

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

 

Vredesbos

De Vlaamse Vredesweek 2005 liep onder het motto “Geen bommen maar bomen”. Tijdens de Vredesweek werden er in heel Vlaanderen symbolische boompjes verkocht, 26.000 in totaal, die op 26 november aangeplant werden in Vilvoorde (Houtem) in het “Vredesbos”. De Tandem input richtte zich op dat vredesbos. Het was een vlotte samenwerking tussen de stad Vilvoorde, de afdeling Bos&Groen, de diverse lokale natuurverenigingen, de scholen en de VBV. Tijdig werden alle noodzakelijke afspraken doorgenomen en afgesproken. Dit allicht omdat Vilvoorde al wat ervaring had met het aanplanten van bossen in het kader van een symbool (het Boompjesweekend, bijvoorbeeld). De lokale natuurverenigingen in Vilvoorde waren trots om mee te werken aan deze symbolische plantactie, en dit onder impuls van de milieuraad. De medewerking van de stad was ideaal, met een dynamische groep ambtenaren. De middag vóór de geplande actie kwamen meer dan 300 leerlingen uit het Vilvoordse alvast aanplanten: onder ruime persbelangstelling, waaronder de regionale televisie. Spijtig dat de apotheose de dag later moest worden afgelast wegens plotse sneeuwval. Ondertussen zijn de boompjes in stilte een tijdje later door Bos & Groen aangeplant, omdat anders die boompjes zouden afsterven.

Inbreng van de gemeente:
Logistieke steun, concrete uitwerking plantactie.
Inbreng van de Vlaamse vredesbeweging:
Verkoop van de boompjes voorafgaand aan de plantdag
Inbreng van de Bos & Groen:
Levering en (nood)aanplanting boompjes
Inbreng van de lokale verenigingen:
Concrete uitwerking plantactie.
Inbreng Tandempartner (VBV):
Voert sensibilisatie rond bosuitbreiding uit, geeft mee vorm aan de organisatie van dit evenement.

Bekijk ook de projectfiche in onze projectendatabank voor meer details.

  

Isoleer je rijk in Torhout  

In Torhout heeft het project Isoleer je rijk een aantal jeugdverenigingen bereikt die samen op één terrein gevestigd zijn: de KSA-jongens, de Scouts en KSA-meisjes.

Hier is Dialoog onmiddellijk gestart met een kort werfbezoek en werd in functie van de situatie ter plaatse op een aantal zaken dieper in gegaan. De jeugdcoördinator van de stad heeft hiervan verslag opgemaakt en aan het gemeentebestuur voorgelegd. Er werd door het gemeentebestuur geopteerd om enkel te investeren in maatregelen die weinig inspanning vragen en toch veel resultaat opleveren. De jongeren hebben hierop geanticipeerd en voorgesteld om ook de meer intensievere maatregelen te mogen uitwerken. De stad zou dan financiële steun geven en de jeugdverenigingen voeren dan het grootste deel van het werk zelf uit in een werkkamp waarbij 1 tot 2 dagen ondersteuning van Dialoog zou geboden worden. Algemeen is de betrokkenheid van de jeugdverenigingen  zeer hoog. Een aantal jongeren blijken zeer goed op de hoogte van duurzame actiemaatregelen. Zij vervullen de rol van voortrekkers en stimuleren duidelijk de anderen (tot het gemeentebestuur toe). Inmiddels zijn er twee werfbezoeken uitgevoerd door Dialoog waarbij van het laatste werfbezoek een zeer uitgebreid verslag werd gemaakt. Dit verslag kan dan als handleiding gebruikt worden voor de uitvoering der werken. Het werkkamp zal plaatsvinden in augustus 2006.

Inbreng van de gemeente:

Organisatie en promotie.
Inbreng van de jeugdverenigingen:
Deelname en toepassing duurzame maatregelen
Inbreng Tandempartner (Dialoog):
Begeleiding, advies, infosessie, promotiemateriaal.

Bekijk ook de projectfiche  in onze projectendatabank voor meer details.


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.