Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Milieutrefdag: Samenwerken loont!

‘Samenwerken loont’ was de rode draad door de info- en uitwisselingsdag die Tandem organiseerde in samenwerking met VVSG en Aminal op 14 december 2006 in Brussel. Gemeentemandatarissen en -ambtenaren, milieuraden en lokale verenigingen waren die dag massaal aanwezig om ideeën en ervaringen uit te wisselen over het milieubeleid van de komende bestuursperiode.

De ervaring leert ons dat gemeenten en verenigingen elkaar steeds meer vinden als partner in het milieubeleid. Samenwerken loont! Door samen te werken met de lokale natuurvereniging, met de inwoners van een wijk, de leden van de jeugdraad, …worden meer en betere milieuresultaten neergezet. Maar hoe begin je daaraan als gemeente? Welke succesvolle, laagdrempelige projecten kan je opstarten? Wat zijn de praktijkervaringen van andere gemeenten met projecten? Welke meerwaarde biedt dit voor je eigen lokale milieubeleid? Aan welke milieuprojecten kan je deelnemen komende bestuursperiode?

Tijdens de info- en uitwisselingsdag zochten we naar antwoorden op al die vragen. In vier parallelle reeksen van telkens vier werksessies lieten we gemeenten aan het woord die afgelopen jaren samen met (milieu)verenigingen concrete projecten hebben opgezet. De sessies kaderden binnen verschillende milieuthema’s: energie en klimaat, natuur, duurzaam bouwen, water, sociale aspecten, … De verslagen en presentaties van deze werksessies vind je hieronder terug.

Verslagen en presentaties:

Inleiding door Danny Jacobs, directeur BBL  ( 260 kB)

Werken met vrijwilligers door Alice Maes, VELT  ( 70 kB)

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst door Alex Verhoeven, VVSG  ( 51 kB)

Sessie 1: Energie en klimaat

Sessie 2: Groenafval

Sessie 3: Kansarmoede en ecologie

Sessie 4: Speelbossen

Sessie 5: Lichthinder

  • verslag werksessie lichthinder  ( 62 kB)
  • presentatie lichthinder - Preventie Lichthinder  ( 166 kB)
  • presentatie lichthinder - Provincie West-Vlaanderen  ( 948 kB)

Sessie 6: Duurzaam bouwen

Sessie 7: Energie en sociaal

Sessie 8: Kerkuilen

Sessie 9: Interne milieuzorg van onderuit

Sessie 10: Pesticidenreductie

Sessie 11: Milieu en mobiliteit: milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag

Sessie 12: Soortbescherming: biodiversiteit in jouw gemeente

Sessie 13: Zet milieu op de kaart

Sessie 14: Water

Sessie 15: Milieu en mobiliteit: duurzame en verkeersleefbare inrichting van de open ruimte

Sessie 16: Ruimte voor natuur en bos


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.