Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Voorbeelden van projectbegeleidingen op maat in 2008

In onderstaande tabel vind je enkele voorbeelden van ambitieuze projecten die in 2008 konden rekenen op een begeleiding op maat door de Tandem. Bij zo 'n begeleiding kunnen één of meerdere medewerkers van een Tandempartner zich voor maximum 10 werkdagen mee inzetten om het project op te starten en uit te werken. Klik even op de projecttitel als je een korte beschrijving wil lezen. Zo kan je misschien inspiratie opdoen als je zelf een project wil opstarten.

 

Projecttitel

Initiatiefnemer(s)

Partner(s)

Speelzone te Belsele
(VBV)

Stad Sint-Niklaas

2 scholen

We doen het zonder!
(Velt)

Stad Turnhout

Lokale Veltafdeling

Samenaankoop energie-audits
(Vibe)

Gemeente Begijnendijk

Inwoners

Duurzame herinrichting jeugdcentrum Sint-Niklaas
(Ecolife)

Jeugdcentrum Den Eglantier

School Sint-Lucas Brussel, stad Sint-Niklaas, koepel van de Vlaamse kringloopcentra

Ramblas, duurzame straat Gentse Feesten
(WWF)

Kutunka vzw

Stad Gent, Gents Milieufront, EVA, Protos, vzw Trefpunt, VBV

Kapellen kiest voor energiezuinig bureaumateriaal
(WWF)

Gemeente Kapellen


Samenaankoop zonne-energie
(Vibe)

Gemeente Diepenbeek

Inwoners

 

 

Speelzone te Belsele

In Belsele (Sint-Niklaas) wordt een nieuwe speelzone gerealiseerd. De milieudienst van Sint-Niklaas riep de hulp van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) in om een participatieproces uit te werken en te begeleiden. In het kader van Tandem zorgde VBV ervoor dat ideeën en wensen van de leerlingen van 2 scholen uit de buurt op een speelse en leerrijke wijze werden verzameld. De ideeën van de leerlingen werden onder begeleiding van VBV door klasvertegenwoordigers voorgesteld op een overleg waarop de burgemeester, de milieudienst en de professionele ontwerpers aanwezig waren. Op dit overleg werd gezocht naar een consensus ontwerp. Dit consensus wordt door de ontwerpers verder uitgewerkt.

Volgende stappen werden ondernomen:

  1. Bezoek aan beide directies om project voor te stellen en medewerking te vragen
  2. Uitwerken concept inspraakdag
  3. Voorstelling van concept inspraakdag aan leerkrachten van beide scholen
  4. Voor elke school een inspraakdag. Hier werd het inspraakformulier bekostigd door tandem uitgetest (en met succes)
  5. Verwerken van de ideeën van de kinderen.
  6. Elke deelnemende klas ontving van ons een brief met daarin hun ideeën opgesomd. Voor ideeën die niet haalbaar zijn, legden wij daarin uit waarom. Aan elke klas werd gevraagd om een klasvertegenwoordiger af te vaardigen.
  7. Ontvangst van alle klasvertegenwoordigers op stadhuis om samen met planners tot een consensusplan ontwerp te komen.

Inbreng van scholen
input inrichtingsplan, plantactie
Inbreng van stadsbestuur

Stelt grond en aanplant ter beschikking, werkt inrichtingsplan uit, ontwerp affiches en infoborden
Inbreng Tandempartner (VBV)
Aangeven voorstellen inrichtingsplan en beplantingsplan, opvolgen procesverloop, organisatie plantactie, terreinbezoek, praktisch advies

 

We doen het zonder!

Juni was de 'maand van de pesticidenreductie'. Burgers kregen informatie via vier Velt-infoavonden, een inzameling van pesticiden op het containerpark en een grote publieksactiviteit op 7 juni. Op die dag konden burgers van Turnhout en omstreken deelnemen aan een fietslus langs pesticidenvrij beheerd openbaar terrein, een bioboer en -winkel en twee ecologische tuinen, waar praktisch toepasbare tips werden gegeven over het gifvrij beheer van siertuin, moestuin en verhardingen. Wie tijdens deze activiteiten of de fietstocht overtuigd werd om het voortaan ook zonder pesticiden te doen of wie het al jaren zonder doet, kan bovendien bij Velt een bordje 'zonder is gezonder' verkrijgen. Deze pesticidenvrije maand werd via een mooie folder, het gemeentelijk infoblad, de lichtkrant, website, de Velt-afdeling, Velt-nationaal en de lokale pers bekend gemaakt. Ook tijdens de ‘Dag van de Aarde’ activiteit op 27 april werden de burgers reeds warm gemaakt voor het thema: via infoborden van de stad en een informatieve stand van Velt:'zonder is gezonder' kregen ze de eerste tips rond een pesticidenvrij beheer.

Inbreng van lokale Veltafdeling
bemant infostanden en organiseert tuinbezoeken
Inbreng van gemeentebesturen
coördinatie, promotie en communicatie
Inbreng Tandempartner (Velt)
zorgt voor sprekers, inhoudelijke info voor communicatie, infostand

 

Samenaankoop energie-audits

Begijnendijk organiseerde reeds een samenaankoop van fotovoltaïsche penalen en zonneboilers en besliste om deze succesvolle formule toe te passen om samen energie-audits aan te kopen. Hiertoe werd beroep gedaan op begeleiding door VIBE vzw. Meer dan 20 inwoners gaven aan geïnteresseerd te zijn in deze energieaudits (EAP – type B), die in aanmerking komen voor belastingvermindering. Er werden dan ook een 30-tal energiedeskundigen aangeschreven, maar helaas ontving de gemeente slechts één volledige offerte.

Inbreng van Inwoners
bereidheid tot gezamenlijke aankoop, inhoudelijke bijdrage door deelname aan technische werkgroep
Inbreng van gemeentebestuur
vraag en aanbod samenbrengen, logistieke ondersteuning, communicatie met energiedeskundigen, inhoudelijke bijdrage
Inbreng Tandempartner (Vibe)
infoavonden rond energiebesparing, begeleiding en inhoudelijke inbreng technische werkgroep

 

Duurzame herinrichting jeugdcentrum Sint-Niklaas

Jeugdhuis Den Eglantier nam in 2008 heel enthousiast deel aan het NME-project EcoSpot On Tour. Er werd veggie gekookt, er werd een recyclemodeshow in elkaar gestoken, in de cafés van Sint-Niklaas werden gloeilampen vervangen door spaarlampen… en het jeugdhuis wist dit alles goed te verkopen in de lokale pers. Voor de jury van EcoSpot was dat alleszins overtuigend genoeg om het jeugdhuis te belonen met de tweede EcoSpotprijs: een ecologische restyling van het jeugdhuis door studenten Interieurvormgeving van Sint-Lukas Brussel.
Om één en ander niet te beperken tot een loutere restyling van het jeugdhuis werd beroep gedaan op Tandem. Het jeugdhuis deed beroep om de begeleiding van Ecolife om naar aanleiding van de restyling van het jeugdhuis ook andere lokale actoren te betrekken: het stadsbestuur en de lokale kringloopwinkel.
Ecolife zorgde enerzijds voor de contacten met de betrokken diensten van de stad, en overtuigde het stadsbestuur om samen met de verantwoordelijken van het jeugdcentrum een charter te ondertekenen waarin beide partners zich engageerden tot een structureel overleg met als doel te komen tot gezamenlijke initiatieven rond ecologie en duurzaamheid, zowel op vlak van de gebouwen en de interne organisatie van het jeugdcentrum als op vlak van sensibilisering van de jongeren.
Daarnaast werd Ecolife ingeschakeld om een samenwerking op te zetten met de lokale kringwinkel, die het jeugdhuis en de studenten van Sint-Lukas met materialen en begeleiding kon bijstaan bij de restyling van het jeugdhuis. Al gauw bleek dat voor het op poten zetten van deze samenwerking een beroep gedaan moest worden op de overkoepelende organisatie van kringloopwinkels – De Kringwinkel – en was het Ecolife dat deze onderhandelingen voerde.
Inbreng van jeugdcentrum Den Eglantier

Ter beschikking stellen van lokalen, helpen bij herinrichting, overleg met stad Sint-Niklaas, communicatie

Inbreng van studenten interieurvormgeving Sint-Lucas Brussel
ontwerp en praktische uitvoering van de herinrichting
Inbreng van de Koepel van de Vlaamse Kringloopcentra vzw

Ter beschikking stellen van materialen, ateliers en personeel voor de studenten
Inbreng van stadsbestuur
overleg met jeudgdcentrum Den Eglantier, communicatie naar andere jeugdcentra
Inbreng Tandempartner (Ecolife)
begeleiding van het proces, netwerking en onderhandelen, opzetten van concrete samenwerking van het jeugdhuis met de andere lokale partners en het faciliteren van de communicatie

 

Ramblas, duurzame straat Gentse Feesten

Tijdens de voorbije Gentse Feesten begeleidde WWF vzw Duradero (beter bekend als ‘Kutunka’), Stad Gent en vzw Trefpunt tijdens een ambitieus sensibiliseringsproject met als overkoepelend thema ‘duurzame ontwikkeling’. Lokale verenigingen werden aangezocht om samenwerkingsverbanden op te zetten met andere lokale verenigingen, rond concrete thema’s die kaderen binnen duurzame ontwikkeling (klimaatverandering, water, vrede en mensenrechten, ...)

Naast logistieke en communicatieve ondersteuning achter de schermen was WWF ook fysiek aanwezig op de themadag rond ‘water’, en vooral die rond ‘klimaatverandering’. Beide dagen werden verzorgd door een samenwerkingsverband tussen Trefpunt vzw, Kutunka, Protos, Gents Milieufront, EVA vzw, Friends Of the Earth, Vereniging voor Bos in Vlaanderen en WWF.

Tijdens het hele project was ook Stad Gent (i.s.m. Ivago) aanwezig met de campagne rond gescheiden afvalophaling. Vanuit Kutunka werd een voorstel gelanceerd voor aan het project aangepaste creatieve bekerophaalbakken: de drankorgels. Deze werden uiteindelijk ingezet op alle pleinen van Trefpunt vzw.

De meerwaarde van dit project lag vooral in het samenbrengen van meer dan 30 verschillende verenigingen achter één gemeenschappelijk kader, nl. dat van ‘duurzame ontwikkeling’.

Inbreng van vzw Trefpunt en Kutunka
logistieke ondersteuning, rode draad tijdens de ganse feesten
Inbreng van EVA, Gents Milieufront, VBV en Friends Of the Earth

Invulling dagen rond “klimaat” en “water” Trekker van het project
Inbreng van stadsbestuur
integratie project gescheiden afvalophaling, communicatie, maken kijkdoos
Inbreng Tandempartner (WWF)
kennis, expertise en communicatiemiddelen rond de thema's, vrijwilligers van WWF doen aan actieve sensibilisatie, opmaak kwis, ontwerp kijkdozen, logistieke ondersteuning, coördinatie

 

Kapellen kiest voor energiezuinig bureaumateriaal

De gemeente Kapellen zocht via Tandem ondersteuning bij het opstellen van bestekteksten voor de aankoop van nieuwe energiezuinige printers en kopieertoestellen voor de gemeentelijke diensten. WWF ontwikkelde ism verschillende partners de site www.topten.be, die op basis van energiezuinigheidcriteria toestellen rangschikt. Topten toont de meest energiezuinige toestellen uit verschillende productcategorieën: koelkasten, wasmachines, auto’s… en geeft steeds een overzicht van de gehanteerde criteria. De lijsten van toestellen bewijzen de haalbaarheid van de Topten-criteria. Voor criteria van andere productgroepen (bv. printers) doet WWF momenteel nog beroep op Topten-partners uit de buurlanden.

Dankzij de samenwerking met WWF kon de gemeente deze criteria opnemen in de bestekteksten.

WWF bood nadien ondersteuning bij het evalueren van de binnengekomen offertes. Dit was een pilootproject op maat. Samen met het TopTen-team zal gekeken worden welke materialen we hierrond nog kunnen ontwikkelen en op welke manier ook verenigingen hierbij kunnen worden betrokken. 

Inbreng van gemeentebestuur
integreren van de topten-criteria in bestekken, communicatie over de uiteindelijke resultaten
Inbreng Tandempartner (WWF)
aanleveren van criteria voor het opstellen van een bestek voor de aankoop van printers en kopieermachines, jureren van inkomende offertes.

 

Samenaankoop zonne-energie

De gemeente Diepenbeek vroeg aan Vibe begeleiding te voorzien voor de gemeentelijke samenaankoop van zonneboilers en PV-panelen die zij reeds opstartte. Doordat de gemeente ondersteuning bood (samenbrengen vraag en aanbod, logistieke ondersteuning, communicatie met groot bereik en eventueel inhoudelijke inbreng) werd een samenaankoop project haalbaar voor geïnteresseerde inwoners. De technische werkgroep, waarin Vibe het voortouw nam zorgde ervoor dat de offerte op maat van de geïnteresseerde inwoners werd afgestemd. Samenwerking tussen gemeentebestuur en technische werkgroep zorgde ervoor dat een installateur kon worden geselecteerd die een goede prijs/kwaliteit kon bieden en zorgde voor de instap van voldoende geïnteresseerden. Het project zorgde er tevens voor dat de inwoners werden aangezet om rationeler met energie om te gaan en hernieuwbare energiebronnen te benutten.

Inbreng van inwoners
verenigen zich om korting te bedingen bij een gezamenlijke aankoop, inhoudelijke bijdrage door deelname aan technische werkgroep waarin criteria offerteaanvraag en ingezonden offertes worden beoordeeld
Inbreng van gemeentebestuur
Vraag en aanbod samenbrengen, logistieke ondersteuning, communicatie met installateurs/handelaars/auditeurs, inhoudelijke bijdrage
Inbreng Tandempartner (Vibe)
inhoudelijke en coördinerende ondersteuning

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.