Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Resultaten enquête ‘Werking lokale milieuraden’ 2010

Hoe reilen en zeilen de lokale milieuraden in Vlaanderen? In augustus en september 2010 namen meer dan 900 lokale milieuraadsleden deel aan een enquête om hun mening te kennen geven.  Wat de belangrijkste resultaten zijn, geven we hieronder weer. 

Met de enquête hebben we gegevens van 205 verschillende milieuraden. De helft van de milieuraden heeft een dagelijks bestuur en 1/3 van de milieuraden heeft thematische werkgroepen. Bijna 3/5 van de milieuraden komt jaarlijks tussen de 4 à 6 keer samen.

Bijna de helft van de respondenten zegt expliciet aan de milieuraad deel te nemen om inspraak te hebben in het lokale beleid. Iets meer dan 20% schrijft dat ze deelnemen aan de milieuraad omdat ‘ze natuur en milieu belangrijk vinden’. Een 15% zetelt in de milieuraad omdat het hen gevraagd is of omdat het hun taak is, en een even grote groep neemt deel uit interesse of om op de hoogte te blijven.

Ondanks het feit dat ongeveer 60% vindt dat hun milieuraad zeer goed tot goed functioneert, zorgt dit er niet voor dat voldoende milieuraadsleden tevreden zijn over hun rol in de milieuraad. De milieuraadsleden hebben het gevoel dat de gemeente geen inbreng vraagt in relevante dossiers, de adviezen niet binnen de 3 maanden beantwoordt en te vaak de adviezen gewoon naast zich neerlegt. Dit zorgt voor frustraties bij de leden van de lokale milieuraden.  Ook voor het facet ‘de actieve inbreng van de collega’s in de milieuraad’ vindt een meerderheid van de respondenten dat dit beter kan.

Voor alle aspecten van de werking van de milieuraad verwachten de respondenten in de eerste plaats ondersteuning van de milieudienst van de gemeente. De respondenten verwachten het meest ondersteuning voor de aspecten ‘organisatie van activiteiten’, ‘kennis over actuele onderwerpen’ en ‘relatie tussen gemeente en milieuraad’. Voor het aspect ‘kennis over actuele onderwerpen’ verwacht een meerderheid van de respondenten eveneens ondersteuning van de natuur- en milieuorganisaties (Tandem), en voor aspect ‘relatie tussen gemeente en milieuraad’ van het college van de gemeente.

Het enthousiasme om het bestaande aanbod aan ondersteuning te gebruiken is groter dan de bekendheid van de aanbod, en het enthousiasme stijgt bovendien bij kennis of ervaring met het instrument. De meerderheid van de respondenten wil maximaal 30 minuten onderweg zijn om zich te verplaatsen naar een vorming die bij voorkeur ’s avonds in de week doorgaat.

We vroegen aan onze respondenten om suggesties te doen van zaken die een milieuraad kunnen helpen om beter te functioneren. 1/3 van de antwoorden zijn voorstellen tot externe ondersteuning, coaching en vorming. 1/5 van de antwoorden pleit voor meer inzet van de deelnemer aan de milieuraad, en een andere 1/5 wenst voor een grotere inzet van de gemeente.

Je kan het volledige rapport downloaden (pdf, 0,5 MB).

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.