Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Je kan onze publicaties gratis downloaden of bestellen via een mailtje naar: info@tandemweb.be

Tandempublicaties:

Ideeën voor een krachtdadig lokaal milieu- en natuurbeleid 2012 - 2018

In deze bundel vindt u 35 voorstellen van initiatieven, projecten, campagnes, acties, … die door een lokaal beleid kunnen worden uitgevoerd. Hiermee heeft u als vrijwilliger bij een lokale vereniging, lid van de milieuraad, ambtenaar of lokale politicus voldoende materiaal in handen om de komende jaren het beleid in uw gemeente verder te inspireren en te onderbouwen richting een biodivers, klimaatneutraal en duurzamer beleid.

 

Brochure In de bres voor een rijke natuur


Biodiversiteitsacties voor verenigingen

2010 werd internationaal uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit of natuurlijke soortenrijkdom. Veel planten- en diersoorten hebben het immers moeilijk om te overleven. De Vlaamse natuur- en milieuverenigingen grijpen dit jaar samen met Pasar, Heemkunde Vlaanderen, de Gezinsbond, KAV, OKRA en curieus aan om Vlaanderen in beweging te brengen voor een rijke natuur.

In deze brochure vind je inspiratie en kant-en-klare activiteiten voor natuurbelevings- en –bescherming. Op die manier kunnen we de natuur in al haar rijkdom (her)ontdekken. Onder het motto ‘Samen maken we het verschil’ roepen we op om samen te werken met andere verenigingen en lokale besturen zodat we zoveel mogelijk mensen in beweging kunnen brengen voor meer biodiversiteit.

Lees de brochure door, kies enkele activiteiten op maat van jouw vereniging en afdeling en laat je verwonderen door de prachtige natuur. 


Brochure Natuur in jouw gemeente


Handen uit de mouwen voor groene tuinen, straten en buurten

Het gaat niet goed met de Vlaamse biodiversiteit. Vele dieren en planten verdwijnen of hebben het moeilijk. Vooral ‘specialisten’, dat zijn dieren en planten die hoge eisen stellen aan hun omgeving, doen het zeer slecht. Akkervogels zijn gedecimeerd, de vlinders gaan zienderogen achteruit… We moeten dat verlies een halt toeroepen. Want naarmate de natuur ‘erodeert’ is die steeds minder in staat schokken op te vangen. E n dat net nu er – met de klimaatveranderingen – heel wat evoluties aan de gang zijn. Enkel als we met zo veel mogelijk mensen onze schouders eronder plaatsen, kunnen we het verlies aan biodiversiteit tegengaan.

In deze brochure bundelen we een aantal laagdrempelige projecten en initiatieven met betrekking tot natuur in de tuin, soortbescherming en communicatie.


 Brochure Lokaal Kyotoprotocol


Inspiratie voor een gemeentelijke klimaatbeleid

Deze klimaatbrochure wil gemeenten en hun verschillende diensten op weg helpen om de doelstellingen van het Lokaal Kyotoprotocol te halen. Het is een werkinstrument dat aangeeft hoe de betrokken ambtenaar vanuit zijn dienst kan bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen diensten, om te evolueren naar een CO2-neutrale of op zijn minst CO2-arme gemeente.
In de brochure wordt de gemeentelijke werking als invalshoek genomen om de aanpak van zowel prioritaire als langetermijnacties toe te lichten, geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.
Deze brochure bundelt hapklare fiches met concrete pistes voor lokale overheden om binnen hun eigen werking energie en CO2 te besparen. Aan jullie om er de voor jouw gemeente best bewandelbare trajecten uit te kiezen en gezwind op pad te gaan.


Tandembrochure algemeen

 

      

Jouw vereniging en het milieu: Wegwijs in het aanbod

In deze brochure vind je informatie over het aanbod van Tandem. De Tandemactiviteiten en enkele voorbeeldprojecten worden erin beschreven. Bovendien beschrijft de brochure in het kort wie de Tandempartners zijn en wat zij doen. Het belangrijkste onderdeel is echter het sprekersaanbod, dat je eveneens kan terugvinden onder het menu 'Aanbod' op deze site.


Ideeënboek voor een duurzaam gemeentelijk beleid in de bestuursperiode 2007-2012 

 

      

De Kracht van je gemeente                               

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 vormen een goede gelegenheid voor lokale natuur- en milieuverenigingen om hun eigen thema's en dossiers binnen te loodsen in het gemeentelijk beleid. BBL, Natuurpunt en Velt stelden daarom ’De kracht van je gemeente’ samen: een ideeënboek waarin basisvereisten en praktijkvoorbeelden voor een goed milieubeleid gegroepeerd worden in acht hoofdthema’s: participatie, voorbeeldfunctie van de gemeente, water, energie, natuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en gezondheid. Deze publicatie is één van de hulpmiddelen die de milieu- en Noord-Zuidbeweging aanbieden in het kader van de campagne 'Kiezen voor een duurzame gemeente'.

Gedrukte exemplaren van deze publicatie kan je aanvragen via info@tandemweb.be, maximum vijf exemplaren.


Tandemhandleidingen  

Tandemhandleiding 2004 

Onder redactie van WWF, Velt en Ecolife biedt Tandem je dit volledig nieuwe handboek aan dat inspeelt op de samenwerkingsovereenkomst. Het handboek bevat vijf methodieken voor participatie in het lokale milieubeleid en tien inspirerende, bestaande en haalbare projecten. Het blijft niet bij een compacte beschrijving. Elk project wordt van A tot Z beschreven wat betreft werkwijze, rol van de partners en specifieke aandachtspunten. Ook wordt van elk project een concreet praktijkverslag gegeven: wie startte het op, wie werd betrokken, hoe werd gecommuniceerd, wat waren de resultaten en knelpunten ...

Gedrukte exemplaren van deze Tandemhandleiding zijn niet meer beschikbaar.

 

Tandemhandleiding 2003

Inspelend op de samenwerkingsovereenkomst stelde Tandem in 2003 de eerste Tandemhandleiding voor, onder redactie van Ecolife en WWF.
Het handboek bevat 16 inspirerende projecten, zowel kantenklare projecten als innoverende. Het blijft niet bij een compacte beschrijving. Elk project wordt tot op het bot uitgebeend: wie startte het op,wie werd betrokken, hoe werd gecommuniceerd, wat waren de resultaten en knelpunten... Daarnaast wordt van elk project een concreet praktijkverslag gegeven.

Gedrukte exemplaren van deze Tandemhandleiding zijn niet meer beschikbaar.


Coole projecten

 
 
    

 

Gemeenten en verenigingen zorgen samen voor het klimaat

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar de mensheid ooit heeft voor gestaan. Als we de bedreiging negeren, zullen de gevolgen catastrofaal zijn. Nochtans kan het anders. Elk van ons kan het tij helpen keren. Maar dan is wel een snelle en globale actie nodig. Gemeentes en verenigingen kunnen en moeten hierbij een belangrijke rol spelen. Speciaal voor hen maakte Tandem een brochure vol ideeën en voorstellen om concreet het mes te zetten in de eigen CO2-uitstoot. Van 'fietsen naar Kyoto' tot 'spelen voor het klimaat', van 'autodelen' tot 'bouwwijzer'.


 

Zelftest voor milieuraden

Evalueren om te evolueren.

Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking te spiegelen. Hier dient men echter soepel mee om te gaan. Deze maatstaf mag geen keurslijf worden. Elke milieuraad is anders. Elke gemeente is verschillend. Je dient dus tijdens discussies telkens na te gaan wat voor jouw specifieke situatie de beste oplossing is. Dit kan zonder problemen afwijken van wat algemeen gangbaar is.
Nochtans bestaan er enkele algemene aanbevelingen die hun waarde hebben en van toepassing zijn voor de meeste milieuraden. Denk aan de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst over de samenstelling van de raad, frequentie van vergaderen, de aanwezigheid van een huishoudelijk reglement, enzovoort. Tandem heeft geprobeerd om die maatstaven in een zelfevaluatietest, kortweg een zelftest, te gieten. Door deze test in te vullen, kan je individueel en nadien in groep de werking van jouw milieuraad evalueren.


Brochure lichthinder


Lichthinder daadwerkelijk aanpakken.

Gedurende 18 maanden werkte het Platform Lichthinder samen met 52 steden en gemeenten rond het Charter Lichthinder. Het Platform Lichthinder is een samenwerkingsverband tussen Bond Beter Leefmilieu vzw, de Werkgroep Lichthinder van de VVS vzw en Preventie Lichthinder vzw.
De gemeenten die het Charter Lichthinder ondertekenden engageerden zich ondermeer om deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis en om een evaluatie van de monument- en sportverlichting op hun grondgebied uit te voeren. Met 10 steden en gemeenten werd intensiever samengewerkt en werd er een lokaal voorbeeldproject uitgewerkt.
Deze brochure geeft u een globaal zicht op de acties die in het kader van het Charter Lichthinder opgezet zijn. Dit kan u helpen als u in uw eigen stad of gemeente aan de slag wil gaan samen met lokale verenigingen. Verder kunnen de verslagen van de voorbeeldprojecten een inspiratiebron zijn voor het beleid in uw stad of gemeente.


 

 


Participatiemodellen

Model voor participatie en inspraak in het gemeentelijk milieubeleidsplan

Milieubeleid dringt door tot in alle huiskamers en bedrijven. Het is daarom belangrijk dat de ganse bevolking de kans krijgt om te participeren aan dat beleid. In de praktijk stellen we vast dat participatie te vaak beperkt wordt tot een “consultatie”. Een uitgeschreven plan ligt klaar en burgers kunnen hierop reageren. Participatie gaat veel verder dan dat. 

Hieronder biedt Tandem je een model aan voor de participatieve opmaak van een gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP). Het beschrijft niet de inhoud of de vorm van het plan, maar wel het proces waarmee je tot een GMBP kan komen.

 

Visie van Tandem op inspraak in milieubeleidsplanning

De overheid is niet de enige actor die haar verantwoordelijkheid moet opnemen voor een beter leefmilieu.Ook bedrijven en huishoudens moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. In deze optiek zien we de overheid als één van de vele spelers die actief zijn op vlak van milieu- en natuurbeleid. Thema’s zoals afvalstoffen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, water, natuur, energie, hinder… overstijgen de verantwoordelijkheid van de overheid en vragen om een participatieve en interactieve benadering.

 

Vijf participatiemodellen om inspraak in het milieubeleid op te fleuren

In dit document vind je vijf uitgewerkte technieken om te komen tot goede participatie. Via dit document wil Tandem aan milieuraden, verenigingen en lokale overheden een aantal vernieuwende instrumenten aanreiken die de participatie van de bewoners op een actieve en goede manier bevorderen.

 

Ervaringen met participatiemodellen

Deze publicatie beschrijft de knelpunten, kosten en ervaringen van de participatiemodellen.terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.