Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

particulier autodelen in middelgrote steden en gemeenten

Het project “particulier autodelen in middelgrote steden en gemeenten” wil particulier autodelen breed laten doorbreken in middelgrote steden en gemeenten. Het project wil minstens tien middelgrote steden en gemeenten sensibiliseren om in samenwerking met Autopia vzw nieuwe lokale samenwerkingsprojecten rond particulier autodelen op te zetten.

Het project wil Vlaamse middelgrote steden en gemeenten informeren over de mogelijkheden rond autodelen. Het richt zich op de politiek verantwoordelijken (schepenen, raadsleden), op   mobiliteitsconsulenten en/of milieu- en duurzaamheids-ambtenaren en op de adviesraden. In eerste fase wordt een model ontwikkeld en aangepast aan deze middelgrote gemeenten. Daarnaast worden een hele reeks gemeenten benaderd, via kanalen als VVSG en Tandem en via rechtstreekse contacten. Daarna wordt met tien gemeenten een traject rond autodelen opgezet. Via de lokale overheden richt het project zich tot particulieren met interesse in duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit, die wensen te kiezen voor rationeel en selectief autogebruik, naast openbaar vervoer en zachte vervoerwijzen. Er wordt ook zoveel mogelijk contact gezocht met plaatselijke verenigingen als intermediairen.

A. De rol van het lokale bestuur in een autodeelproject 

Een gemeente kan verschillende rollen spelen bij het opzetten van het project en ook verschillende flankerende instrumenten inzetten.

•  De gemeente in de rol van regisseur:

 • de gemeente is initiatiefnemer, vanaf de planningsfase, en kan ook sturend optreden t.a.v. het project;
 • de gemeente zet stimuleringsmiddelen in: geld, faciliteiten zoals parkeerplaatsen & promotie;
 • zodra het initiatief op eigen benen staan, kan de gemeente het loslaten (ook financieel).

•  De gemeente is een speler:

 • het plan wordt uitgewerkt door de aanbieder(s);
 • de gemeente geeft medewerking: geld, faciliteiten zoals parkeerplaatsen & promotie.

•  De gemeente is ondersteuner:

 • de gemeente verwijst aanbieders door naar gemeentelijke diensten;
 • de gemeente stelt geen geld ter beschikking, wel faciliteiten zoals parkeerplaatsen & promotie.

 

Regisseur

Speler

Ondersteuner

Uitwerken van de formule

X

 

 

Coördinatie van het project

X

 

 

Financiële tussenkomst

X

X

 

Promotie

X

X

X

Parkeerplaatsen

X

X

X

Informatie, kennisoverdracht

X

X

X

Minimaal investeert een gemeente die ondersteund wordt door Autopia vzw in:

 • ondersteuning aan voorlichting, beeldvorming en promoten van autodelen bij de bevolking;
 • flankerende parkeermaatregelen;
 • deelnemen aan overleg met andere partners.

B. Verschillende fasen in een autodeelproject

Welke stappen moet een project rond autodelen in de gemeente doorlopen na de goedkeuring ervan door het schepencollege?

•  Oriëntatie

De idee van autodelen leidt tot een initiatief om met autodelen te starten. Achtereenvolgens worden volgende vragen beantwoord:

 • wat is potentiële vraag in de gemeente?
 • wat kan de gemeente met autodelen: voordelen van autodelen, plaats in het beleid, politiek draagvlak?
 • wat zijn de beschikbare middelen in de gemeente: tijd, budget, kennis?
 • welke rol wil de gemeente spelen: regisseur, speler, ondersteuner?
 • wie zijn de betrokken partijen: aanbieders, gebruikers, facilitaire organisaties (lokale organisaties, andere overheden, milieuorganisaties, Autopia)?
 • op welke manier wordt er rond het project overlegd: projectgroep, 1 of meerdere ambtenaren, betrokken stedelijke diensten, … + hun taken en bevoegdheden?
 • wat is het tijdschema van het project?

•  Opbouwfase

Het initiatief rond autodelen wordt in detail uitgewerkt tot een project, dat aansluit op de beleidsdoelstellingen van de gemeenten en op de wensen van de potentiële gebruikers. Autopia vzw voorziet volgende begeleiding:

 • één algemene informatiesessie op gemeentelijk niveau voor inwoners met voorstelling van de manieren van autodelen;  
 • begeleidende sessie van minstens 2 geïnteresseerde autodeelgroepen per gemeente;
 • een praktische opstartbegeleiding van de startende autodeelgroepen.

•  Experimentele introductie

Alle logistieke zaken zijn geregeld en de potentiële gebruikers zijn op de hoogte van de mogelijkheden van autodelen en starten een experimentele fase. Autopia vzw voorziet in een helpdesk voor autodeelgroepen (telefonisch, internet).

 

Daarna staat het project en de autodeelgroep op eigen benen, de steun van de gemeente en Autopia neemt af. De autodeelgroep kan wel toetreden tot de Vlaamse vereniging, die verdere kruisbestuiving van initiatieven wil voorzien in de toekomst.

Het voorliggende project is een belangrijke stap om de ondersteuning naar gemeenten rond particulier autodelen te professionaliseren. De opgedane know how zal leiden tot nieuwe particuliere autodeelverenigingen en autodeelmethodieken. Het project zal een ideale voorbereiding zijn om in de toekomst andere lokale overheden en lokale bewonersgroepen intensiever en gerichter te bereiken. Het project wil daarom in een afrondende fase de Vlaamse gemeenten informeren over de ervaringen en de mogelijkheden van particulier autodelen. Deze fase voorziet in de verspreiding van de ervaringen op Vlaams niveau via een folder en een workshop met de Vereniging van Steden en Gemeenten en de Nederlandse Stichting voor Gedeeld Autogebruik.

 

Voor meer informatie: www.autodelen.net, ruth.stokx[a]pandora.be, 02/233.20.46


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.