Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Bouwwijzer

De Bouwwijzer is een instrument om bestaande gebouwen of (ver)bouwprojecten door te lichten op het vlak van duurzaamheid. De Bouwwijzer is raadpleegbaar via internet.

Met de Bouwwijzer wil het Gents MileuFront een instrument aanreiken om
  • de keuzes op het vlak van duurzaam bouwen bij lokale besturen een stuk eenvoudiger te maken;
  • de rapportage voor het Milieujaarrapport (en de Samenwerkingsovereenkomst) voor de verschillende gemeentelijke (technische) diensten vollediger, duidelijker en vooral minder tijdrovend te maken;
  • particulieren op een eenvoudige manier duurzame keuzes te laten maken voor hun bouwproject;
  • bestaande gebouwen door te lichten op het vlak van duurzaamheid.

De kern van de Bouwwijzer bestaat uit een reeks van enkele honderden adviezen met betrekking tot duurzaam bouwen. Deze adviezen kunnen gesorteerd of geselecteerd worden volgens thema (energie, water en materialen) of volgens toepassingsgebied in het gebouw (dak, buitenschil, kruipruimte, enz…)

Op basis van deze lijst adviezen worden twee praktische gebruiksvormen uitgewerkt:

  • enerzijds een checklist duurzaam bouwen voor bouw- of verbouwingsprojecten (zowel woningbouw als utiliteitsbouw),
  • anderzijds een duurzaamheidtoets of -audit voor particuliere woningen.

Checklist duurzaam bouwen

De checklist duurzaam bouwen voor bouwprojecten bestaat uit een informatief en een interactief gedeelte. Het informatief gedeelte bevat een databank met achtergrondinformatie bij elk van de adviezen. Elk advies verwijst naar een specificatieblad waarop allerlei bijkomende informatie vermeld is: omschrijving van het advies, motivatie ten aanzien van het leefmilieu, tips en zo nodig een volledige handleiding op basis van best practices bij de uitvoering, verwijzing naar wetgeving en normen, besparingspotentieel. Het interactief gedeelte biedt de gebruiker de mogelijkheid om eigen bouwprojecten in de Bouwwijzer te registreren. Eens een projectidentificatiefiche is ingevuld, verschijnt dezelfde lijst adviezen, die nu al dan niet dienen aangevinkt te worden naargelang de geadviseerde maatregelen zullen toegepast worden. Er is eveneens ruimte voorzien voor eventuele commentaren bij de (niet-)opvolging van elk advies. De Bouwwijzer laat tevens rapportering toe (in het bijzonder in het kader van het milieujaarrapport), evenals vergelijking met andere (gelijkaardige) projecten. Een gemeente kan zichzelf bovendien een eigen ambitieniveau opleggen, door een selectie te maken van verplicht uit te voeren adviezen of door adviezen te selecteren waarvoor een motivatieplicht geldt indien ze niet gevolgd worden door de projectverantwoordelijke.

Duurzaamheidtoets

De duurzaamheidtoets voor particuliere woningen bestaat uit een compacte vragenlijst die gekoppeld is aan dezelfde reeks adviezen. Het invullen van de vragenlijst genereert een adviesrapport. Bij elk advies kan het specificatieblad eveneens geraadpleegd worden voor meer informatie.

De Bouwwijzer wordt samen met de Stad Gent en RISO-Gent intensief uitgetest in gemeentelijke bouwprojecten en in honderd audits van woningen in twee wijken in Gent. Wijkbewoners worden uitvoerig en in groep betrokken bij deze audits en geholpen bij de verdere opvolging van de adviezen.

Het eindproduct, de Bouwwijzer zelf en een stappenplan voor het betrekken van wijkbewoners, wordt vervolgens bekendgemaakt onder gemeenten en huishoudens.

Het project Bouwwijzer wordt gekoppeld aan de Milieuadvieswinkel van het Gents MilieuFront (GMF). De Milieuadvieswinkel is een recent geopend gratis regionaal infoloket over duurzaam bouwen, wonen en leven. GMF is daarnaast zowel op beleidsvlak als op het vlak van draagvlakcampagnes betrokken bij het thema duurzaam bouwen en wonen.

Meer informatie: www.bouwwijzer.be of op de site van de milieuadvieswinkel.


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.