Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Wijk in groei - ervaringsverslag duurzaam openbaar groen en participatie logo

 

Wijk in groei:

Bewoners ontwerpen mee aan het groen in de wijk

In het project ‘Wijk in groei' werd een nieuw, ecologisch ontwerp gemaakt voor het openbaar groen in de sociale woonwijk Stene. De bewoners werden bij het hele proces betrokken. De positieve maar ook de negatieve ervaringen werden bruikbaar gemaakt voor openbare besturen, ontwerpers en sociale huisvestingsmaatschappijen in een ervaringsverslag.

In het ervaringsverslag lees je hoe "Wijk in groei" verlopen is, van de startdag met de bewoners tot het definitieve ontwerp. Zowel het samenwerken met de bewoners als het technische ontwerpproces worden bevattelijk beschreven. Na het doornemen van de leerervaringen zouden gemeentebesturen en ambtenaren aan de slag moeten kunnen rond duurzaam openbaar groen en participatie in de gemeente.

verslagWijk in groei – ervaringsverslag duurzaam openbaar groen en participatie. Resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap, Velt, Riso-West-Vlaanderen, Oostendse Haard en NikèVerfaille. 95 pagina's. 10 euro.

Bestel nu per mail bij info@velt.be of per brief naar Velt, Uitbreidingsstraat 392c, 2600 Berchem.

Je kan het ook hier (pdf-bestand 1,87 Mb) downloaden.

 

Ecologisch groen

Velt wil de beleving en de aanleg van ecologisch siergroen overal veld doen winnen, zowel in privétuinen als in het openbaar groen. 'Natuur' hoort immers niet alleen in reservaten thuis, maar mag overal haar rechten opeisen: ook in tuin en park, op straat en balkom, op het platteland en in de stad. In de ecologische siertuin ga je uit van het ondersteunen van natuurlijke processen. Je kiest er voor planten die aangepast zijn aan de bodem en streek, en je kiest ook voor schoonheid, voor aangepaste tuinkunst.

Participatie

Een eenduidige definitie van participatie bestaat niet en de term wordt dan ook te pas en te onpas gebruikt. De termen inspraak, participatie, zeggingschap worden makkelijk door elkaar gehanteerd. Er bestaan een gradaties tussen ‘inspraak' en ‘participatie', met steeds intenser betrokkenheid. Met inspraak bedoelen we dat de bewoners geïnformeerd, gesensibiliseerd en geconsulteerd worden over reeds uitgewerkte plannen. Echte participatie vertrekt van de notie gelijkwaardig partnerschap en van gedeelde verantwoordelijkheid. Daarmee bedoelen we dat de bewoners partners zijn. Ze worden zowel bij de ideeënvorming, bij mogelijke oplossingen en beleidsvoorstellen als bij de uitvoering en het beheer van een project betrokken.

De verschillende stappen in het project Wijk in groei

Zicht krijgen op de wijk en de bewoners

• Via cijfermateriaal werd een sociale kaart van de bewoners van de wijk samengesteld.

• Via gesprekken met bevoorrechte getuigen kreeg men zicht op de moving spirits in de wijk en op hoe men het groen in de wijk ervaart.

• Via verschillende methodes werd een ruimtelijke kaart van de wijk opgesteld.

Start project

• Opening Het Huis in de wijk (werkadres van het project): voorstelling project, de ecologische doelstelling en de planning.

• Visualiseren van ecologisch groen door bezoek aan voorbeeldprojecten. maquette

• Basis leggen voor een kern van medewerkers onder de bewoners door de bouw van een maquette van de wijk.

Inventarisatiefase

We maakten een inventaris op van de mening van de bewoners over het openbaar groen. Dit proces van inventarisering had tegelijk een groepsvormende functie. Hiervoor werd geopteerd om te werken met drie methodieken.

• Vooreerst de ‘klassieke' bevraging waarbij een representatieve groep van 50 bewoners individueel werd bevraagd over verschillende facetten van het openbaar groen van de wijk.

• Daarnaast werd gebruik gemaakt van de methode ‘planning for real'. Via het maken van een maquette van de huidige (en toekomstige) wijk wordt een andere jongerengroep bewoners aangesproken en krijgen de bewoners de kans om op een directe en niet-cognitieve manier hun mening te zeggen over hun wijk. De maquette werd ook later in het inspraakproces gebruikt om voorstellen en verwachtingen van de bewoners te visualiseren.

• Voor de kinderen en jongeren werd een specifieke werking opgezet met een kindernamiddag en het maken van een video over de wijk; zo werden ook zij als groep bij het project betrokken.

Sensibiliserende en verdiepende activiteiten

We ondernamen acties om de bevolking op een positieve manier met verschillende facetten van een ecologische teeltwijze kennis te laten nemen. Deze acties hadden tegelijk een groepsvormende functie.

Een nieuw ontwerp voor de wijk

• Op basis van wat we leerden in de vorige projectfasen, stelde de landschapsarchitecte een nieuw ontwerp voor het groen in de wijk op.

• Dit nieuwe ontwerp werd tentoongesteld zodat de bewoners input konden geven. Daarna volgde een definitief ontwerp op basis waarvan een beplantings- en beheerplan werd opgesteld.

Wijk in bloei

• We zorgden ervoor dat de nieuwe perspectieven voor de wijk ook echt kunnen worden waargemaakt. De eerste stap van Stene, Wijk in bloei bestond uit een wijkfeest.

• De projectpartners zullen de uitvoering van het ontwerp zijdelings verder opvolgen.

Samenwerkingsverband

*Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze): coördinatie project

Velt vzw telt ruim 13.500 leden in Vlaanderen en Nederland in meer dan 100 plaatselijke afdelingen. Velt wil de ecologische leefwijze concreet gestalte geven: in huis, tuin, keuken en daarbuiten.

Contactpersoon: Liesbeth Janssens, Uitbreidingsstraat 392c, 2600 Berchem, 03 281 74 75, liesbeth.janssens@velt.be

 *Riso Brugge: participatieve gedeelte van het project

RISO vzw organiseert groepen mensen die kwetsbaar staan in onze samenleving.  Ze analyseren samen met deze groepen de problemen waarmee zij geconfronteerd worden. 

Contactpersoon: Paul Meersman – Marianne Depestel, Torhoutse Steenweg 100A, 8000 Brugge, 050 39 37 71, risobrugge@pi.be

 *Niké Verfaille: ontwerp

Niké Verfaille is tuinarchitecte en specialiseerde zich in het maken van ecologische ontwerpen voor tuinen en openbaar groen.

Zinniastraat 39, 9000 Gent, 09 226 62 87, n.verfaille@alert-eco.be

*Oostendse Haard: logistieke ondersteuning – participatieve gedeelte van het project

De Oostendse Haard is een sociale huisvestigingsmaatschappij die ondermeer de woningen beheerd van de wijk Steene

Contactpersoon: Vanessa Vens – Lieve Steen, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende, 059 70 29 54, vanessa.vens@oostendsehaard.woonnet.be, lieve.steen@oostendsehaard.woonnet.be

*Duinenwacht: uitvoering project

Duinenwacht vzw is een sociaal tewerkstellingsproject. Activiteiten: intensieve natuurbeheerswerken in de regio Oostende en in de Westhoek, in opdracht van gemeenten, provincie, Vlaams gewest. Ze doen momenteel het groenbeheer in de wijk Stene en zullen het ecologisch ontwerp uitvoeren.

Contactpersoon: Franky Coolenman, 0476 66 82 18, duinenwacht@werkhoek.be


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.